תעודת אחריות

תעודת אחריות זו ניתנת בקשר עם אחד המוצרים הבאים אשר נרכש על ידך (“המסנן”): מסנן סופר ספיר, ספיר אלפא, מיני ספיר, ספיר 3000.

המסנן הינו מערכת הכוללת תא עם כדורי סיליפוס (פוליפוספט) להפחתת אבנית וחלודה ובנוסף סינון מיקרוני (רחיץ רב פעמי) להרחקת לכלוך וזיהומים המרחפים במים – כל זאת ביחידה קומפקטית אחת. חברת “עמיעד מערכות מים בע”מ ” (“עמיעד”) אחראית בזאת לתקינותו של המסנן לשימוש ביתי.

 

האחריות כמפורט להלן בתעודת אחריות זאת:

 1. תקופת האחריות הינה למשך 12 חודשים ממועד חשבונית הקנייה.
 2. תעודת אחריות זאת מעניקה לך אחריות להחלפת המסנן במוצר חדש ו/או בתיקון המוצר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עמיעד, וזאת כנגד כל פגם ישיר שמקורו בחומרים פגומים או ייצור פגום.
 3. במידה והתגלה במהלך תקופת האחריות אחד הליקויים המוזכרים בסעיף 2 לעיל, עמיעד מתחייבת לקבל ממך את המסנן חזרה ולהחליפו בחדש או לתקנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עמיעד (האחריות לא כוללת פירוק והרכבת המערכת אשר יינתנו בהתאם לתעריפים הנהוגים אצל עמיעד). לאחר החלפת המסנן ו/או תיקונו תוארך תקופת האחריות עד לתקופה של 18 חודשים ממועד הקניה המקורי (חשבונית הקנייה).
 4. בכל פנייה במסגרת האחריות יש לצרף תעודת אחריות חתומה וחשבונית קנייה מקורית, האחריות תקפה לרוכש המקורי של המסנן בלבד ולא תהיה תקפה עבור מי שרכש את המסנן מהרוכש המקורי.
  האחריות להתקנה תחול על עמיעד רק בתנאי שההתקנה בוצעה על ידי מתקין מורשה של עמיעד.
 5. תעודת אחריות זאת היא למסנן ואין עמיעד אחראית לשבירה או לנזק הנגרם למסנן “סופר ספיר” על ידי מתקין שלא הוסמך לכך על ידי עמיעד ו/או בשימוש בחומרים שלא אושרו על ידי עמיעד (כגון תחליפי סיליפוס) ו/או הרכבה בניגוד להוראות עמיעד ו/או שלא על-פי תעודת אחריות
  זאת.
 6. אחת לשנה יש למלא מחדש את תא כדורי הסיליפוס להפחתת אבנית וחלודה (בעת שטיפת המסנן מומלץ לבדוק את מצב הסיליפוס במכלול). בדגם מיני ספיר יש להחליף את המחסנית אחת לחצי שנה.
 7. על מנת שהאחריות למסנן תהיה בתוקף, חובה להשתמש בכדורי הסיליפוס המסופקים על ידי עמיעד בלבד.
 8. יש להקפיד על הוראות ההרכבה, שטיפה וטיפול של המסנן לפי דף ההוראות המצורף.
 9. תעודת האחריות מתייחסת רק לתקלות ישירות במסנן. אין עמיעד אחראית לכל נזק ו/או הפסד כספי אחר ו/או אירועים תוצאתיים כלשהם שעלולים להיגרם כתוצאה מפעולת המסנן ו/או כתוצאה מהתקנתו.
 10. האחריות למסנן לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים: (א) במידה ויש בעיה במסנן ולא פנית אל עמיעד על מנת שתעשה את התיקון הדרוש;  (ב) שימוש בלתי תקין או בלתי סביר שלא לפי הוראות היצרן; (ג) נזק הנגרם בזדון; (ד) נזק שנגרם כתוצאה מכוח עליון או כתוצאה מגורם שאינו בשליטתה של עמיעד; (ה) הכנסת שינויים במסנן על ידי אדם שלא הוסמך לכך; וכן – (ו) ניצול לרעה של תעודת האחריות.
 11. על מנת שהאחריות על פי תעודה זו תחול על המסנן שנרכש, חובה לבצע רישום מקוון של תעודת האחריות באתר עמיעד הנמצא בכתובת :
  https://www.amiadhomefilters.com/product-registration/, או למלא את תעודת האחריות ולשלוח ספח חזרה לפי המען: “עמיעד מערכות מים” לידי מחלקת שיווק ומכירות סינון ביתי,
  קיבוץ עמיעד, ד.נ גליל עליון 1 מיקוד 1233500
  טלפון: 04-6909303
  פקס: 04-8141159
  אי-מייל:  [email protected]
  www.amiadhomefilters.com

בכל מקרה בו רכשתם גם התקנה של המסנן מעמיעד, ניתן לבצע רישום מקוון אחד של המוצר ושל ההתקנה בהתאם למפורט מטה.

בנוסף, בכל מקרה בו ההתקנה סופקה על ידי עמיעד, ניתנת בזאת אחריות להתקנה כדלקמן:

  1. אחריות בגין עבודות התקנת המסנן שפרטיו רשומים בתעודה זו מתוצרת עמיעד לתקופה של 12 חודשים מיום ההתקנה, בכפוף לכך שהלקוח יבצע רישום מקוון או טלפוני של האחריות בתוך 5 ימים ממועד ההתקנה.
  2. הספק מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול ו/או פגם שהתגלה במסנן במהלך תקופת האחריות שהינו אחראי לו על-פי תעודת אחריות זו, ולהחזיר את המסנן המקולקל ו/או הפגום למצב בו היה טרם הקלקול או הפגם כאמור.
 1. הספק מתחייב לתקן את המסנן בתוך 7 ימים מיום הקריאה.
 2. הוכיח הספק טרם התיקון, כי הקלקול או הפגם במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון: (א) כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המסנן ללקוח; (ב) זדון או רשלנות של הלקוח; (ג) תיקון שנעשה במסנן על-ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי עמיעד.