תקנון מבצע קיץ

 1. הגדרות
  • “עמיעד” ו/או “החברה” – עמיעד מערכות מים בע”מ;
  • “המבצע” – זכאות ל10% הנחה מעלות מסנן ומחסנית מתנה בעת רכישת מסנן עמיעד, כולל התקנה, כמפורט בסעיף 4 להלן;
  • “אתר עמיעד” – https://www.amiadhomefilters.com/.
 2. תוקף המבצע

מיום 09/06/2024 עד 31/07/2024 (כולל) או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים (“תקופת המבצע“).

 1. המוצרים המשתתפים במבצע
  • מוצרי עמיעד המשתתפים במבצע הם:
 • מסנן עמיעד סופר כולל התקנה;
 • מסנן עמיעד אלפא כולל התקנה;
 • מסנן עמיעד קומפקט כולל התקנה;
 1. תיאור המבצע

לקוחות אשר, במהלך תקופת המבצע, כהגדרתו לעיל, יבצעו רכישה של מסנן מרשימת המוצרים, המפורטת בסעיף 3 הנ”ל, וכן הזמנת התקנה, באמצעות אתר עמיעד או שירות הלקוחות של החברה, יהיו זכאים ל 10% (עשרה אחוזים) הנחה מעלות המסנן המקורית וההתקנה, וכן יהיו זכאים למחסנית מסנן מתנה.

למען הסר ספק, המבצע אינו חל על רכישות של מוצרים ו/או אביזרים שלא מתוך רשימת המוצרים הנ”ל.

 1. תנאים כלליים

רכישת מוצרי עמיעד במסגרת המבצע כפופה לתנאים הכלליים ולתעודת האחריות הסטנדרטית של עמיעד כמפורט באתר עמיעד. לא תינתן אחריות נוספת.   

 1. תנאים נוספים:
  • המחירים כוללים מע”מ.
  • בהשתתפותו מסכים, מאשר ומצהיר הלקוח כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים הלקוח כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין בעת רכישת מוצר במבצע.
  • על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, עמיעד שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי המבצע, ולבטל את המבצע בכל עת בכפוף לפרסום תנאי התקנון העדכניים.