תנאים כלליים למכירת מוצרים בשוק הסינון הביתי עמיעד מערכות מים בע”מ

1.         אופן ביצוע ההזמנה

עמיעד מערכות מים בע”מ (“המוכרת” או “עמיעד“) מסכימה למכור לרוכש מוצרים אותם הציעה עמיעד לרוכש והרוכש ביקש לרכוש מעמיעד  בהתאם להזמנה שביצע ו/או יבצע הרוכש מעמיעד (“המוצרים“), והכל בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים להלן במסמך זה (“התנאים הכלליים“) והמסמכים הנזכרים בו להלן.

2.         המוצרים

מאפייני המוצרים רשומים על אריזת המוצרים ובדפי ההתקנה המצורפים למוצרים וכן בכתובת אינטרנט https://www.amiadhomefilters.com/. המוצרים מיוצרים על ידי עמיעד בישראל ו/או עבור המוכרת.

3.         תמורה

מחיר המוצרים יהיה בשיעור כמפורט באתר האינטרנט של עמיעד (כפי שהיו במועד הרכישה), ואשר יפורטו גם בחשבונית.

4.         תנאי תשלום ואמצעי תשלום

תנאי התשלום יהיו כמפורט באתר האינטרנט של עמיעד (כפי שהיו במועד הרכישה), ואשר יפורטו גם בחשבונית. כל תשלום בו מחויב הרוכש אשר לא ישולם במועד, מכל סיבה שהיא, יישא ריבית פיגורים בשיעור הנהוג מעת לעת כריבית חריגה בחשבונות חח”ד בבנק לאומי לישראל בע”מ בגין כל יום עיכוב, וזאת החל מהמועד אשר נקבע לתשלומו ועד ליום ביצוע התשלום בפועל. התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות ארנק דיגיטלי (שירותי תשלום) או באמצעות כרטיס אשראי והחיוב, במידה שאושר על ידי חברת האשראי, הינו מיידי. ניתן לשלם עם כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטר קארד, אמריקן אקספרס, ישראכרט ודיינרס בלבד.

5.         אחריות מוצר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המוכרת אינה יוצרת מצג, מפורש ו/או משתמע, בדבר ו/או בקשר עם סחירות המוצרים ו/או התאמתם למטרה ספציפית. המוצרים ניתנים על בסיס “As Is”, בכפוף לאחריות המוגבלת שמעניקה המוכרת, לפיה המוכרת תהיה אחראית כלפי הרוכש, למשך תקופה של 12 חודשים ממועד חשבונית הקנייה, כי המוצרים יהיו חופשיים מפגמים בייצור, בחומרים ובעבודה, וכל פגם שיתגלה עקב שימוש סביר במוצרים יוחלף או יתוקן על ידי המוכרת. אחריות המוכרת המפורטת בסעיף זה לעיל תהיה כפופה ובהתאם לתעודת האחריות של המוכרת המצורפת למוצרים ולחוברת ההתקנה וההפעלה של המוצרים, וכפי שיעדכנו מעת לעת, ובכפוף לרישום המוצר אצל המוכרת, כמפורט בתעודת האחריות. ככל ויתגלו סתירות ו/או אי-התאמות בין סעיף זה ולבין נוסח תעודות האחריות שיימסרו לרוכש, יגברו ויחולו ההוראות האמורות בסעיף זה. האזורים בהם לא יסופק שירות, לרבות שירותים הכלולים באחריות מפורטים באתר http://www.orian.com/OrianSearchServices/.

6.         משלוח ואספקה

אם בחרת באפשרות של משלוח (ולא באיסוף עצמי), המוצרים יסופקו לך בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה בדבר רכישתם לדואר האלקטרוני שלך. עבור משלוח דרומית לבאר שבע ו/או מעבר לקו הירוק יתווסף זמן אספקה של עד 21 ימי עסקים. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הרוכש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. עמיעד אינה מבצעת משלוח מחוץ לישראל.

אספקת המוצר תיעשה באמצעות חברת משלוחים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות (כמפורט בהמשך) עמיעד תהיה רשאית להציע למשתמש לספק לו את המוצרים במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עם הרוכש. האזורים בהם לא יסופקו שירותי משלוחים מופיעים בכתובת האתר של השליחים: http://www.orian.com/OrianSearchServices/. עמיעד לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת עיכוב של חברת השילוח, תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.         אחריות (כללי) ושיפוי

המוכרת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזקי גוף, ומוות בכפוף לכל דין, וכן לא יישאו באחריות לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או נלווה לרכוש, הפסד כספי (לרבות אובדן רווחים), פגיעה בשם-טוב ו/או במוניטין, נזק לעובדים ושירותי סוכנים, שייגרם מכל סיבה שהיא, הנובע ו/או הקשור למוצרים או משימוש במוצרים. הרוכש מתחייב לפטור ולשחרר את המוכרת מכל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה ו/או כנגד צד שלישי כלשהו בקשר עם נזק גוף, מוות, נזק או הפסד כאמור לעיל.

8.         העברת בעלות

המוצרים יהפכו להיות קניינו של הרוכש רק עם תשלום בפועל של מלוא חובותיו של הרוכש כלפי המוכרת. הצדדים מסכימים כי עד לתשלום בפועל האמור, למוכרת זכות קניינית ו/או זכות עכבון במוצרים.

9.         ביטול

עסקה שנעשתה דרך האתר ניתנת לביטול עסקה עד 14 ימים ממועד עשיית העסקה או ממועד קבלת המוצר או ממועד מקבלת מסמכי הרכישה (הכוללים את הפרטים הכלולים בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981) לפי המאוחר מבניהם ביטול עסקה שלא עקב פגם במוצרים, אי-התאמה או אי-אספקה תותנה בכך שלא נעשה בהם שימוש ושהם נמצאים באריזתם המקורית. במקרה שאתה מעוניין לבטל את העסקה, אתה מחויב לשלוח הודעת ביטול הכוללת שם ומספר ת.ז. של המשתמש לעמיעד, לכתובת דואר אלקטרוני info@amiadhomefilters.com או לפקס מס’ 04-8145732, או בדואר רשום או בהודעה במשלוח הודעה מקוונת באתר או לבצע שיחה טלפונית למס’ טלפון 04-6655100. דמי ביטול ו/או סכומים אחרים המותרים בגביה בנסיבות של ביטול עסקה ייקבעו ו/או ייגבו בהתאם לקבוע בחוק.

10.      תנאי הרכישה

מסמך זה והמסמכים הנזכרים בו ממצים את תנאי ההתקשרות בין הצדדים ומבטלים ומחליפים את כל ההבנות וההסכמות, בכתב ו/או בע”פ, באופן מפורש או משתמע, שהיו בין הצדדים ערב חתימתו (כאשר רכישה באמצעות מכר מרחוק ייראו כחתימת מסמכים אלה על ידי הצדדים במועד השלמת הרכישה), לרבות תנאי ההתקשרות שהיו בין הצדדים החל ממועד תחילת ההתקשרות, ומתאריך חתימתם של מסמכים אלה ואילך ינהגו הצדדים בהתאם להם בלבד בכפוף להוראות כל דין. כל שינוי ו/או ביטול של הוראה מהוראות מסמכים אלה לאחר השלמת הרכישה (ומבלי שהאמור יהווה את הסכמת עמיעד לשינוי ו/או ביטוח של מסמכים אלה באופן חד צדדי מטעם הצרכן בכל מועד אחר) ייעשו אך ורק במסמך בכתב, אשר יהיה חתום על-ידי כל הצדדים. מובהר כי מסמך תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורטים בכתובת האינטרנט https://www.amiadhomefilters.com/., וכפי שיעודכנו מעת לעת, ומסמכים אלה באים להשלים האחד את השני, ומהווים יחדיו את מלא ההסכמות שבין עמיעד לבין המשתמש באתר האינטרנט של עמיעד ו/או הרוכש והמשתמש במוצרים.

11.      תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

המוצרים עשויים לכלול רכיבים הכפופים לזכויות צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי“). הרוכש רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, המוצר ואך ורק בכפוף לעמידה בתנאי כתב זה ובמסמכים הנזכרים ו/או הנלווים לו, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיהם של הצדדים השלישיים, לרבות בזכויותיהם של הצדדים השלישיים שעל פי רישיון ו/או דין, ובכלל זאת מבלי לפגוע  בסימני מסחר ו/או בזכויות קנייניות של הצדדים השלישיים. בכלל זה, אחראי הרוכש לכל נזק שייגרם לצד השלישי ו/או לעמיעד עקב שימוש  ברכיבי צד שלישי שלא בהתאם להוראות סעיף זה, ובכלל זאת עקב טענות, תביעות, דרישות של צדדים שלישיים הקשורות באיזשהו אופן לשימוש הרוכש ו/או מי מטעמו במוצר וברכיבי צד שלישי, ו/או להפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו) על ידי הרוכש ו/או מי מטעמו, ו/או הפרה של הוראות הדין ו/או רשות מוסמכת כלשהי.

12.      שינויים ושיפורים

לעמיעד עומדת הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי במוצר אשר יוביל לשיפורו ללא מתן הודעה מוקדמת לרוכש, וללא קשר למפרט הטכני של המוצר המופיע בקטלוג המוכרת ו/או בכל חומר אשר סופק על ידי המוכרת.

13.      כוח עליון

המוכרת תהא פטורה ולא תחוב במובן כלשהו בגין אי-ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, אם הביצוע הופרע, עוכב או נמנע, במישרין או בעקיפין, בגין סיבה מחוץ לשליטתה הסבירה, כגון, בין היתר, שריפה, פיצוץ, תקלות בציוד לא צפויות, צו או פעולה של ממשלה כלשהי, זרה, לאומית או מקומית, מלחמה, שביתה, השבתה או סכסוך עבודה אחר, או מעשה שמיים אחר, או כל עילה דומה או בלתי-דומה אחרת אשר אינה בשליטתה הסבירה של המוכרת בעת חתימתו של הסכם מכירה זה.

14.      ויתור

כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד מי מהצדדים למימוש זכויותיו ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאים כלליים אלו ו/או הסכמתו לסטות מתנאי ההסכם ו/או מתן ארכה ו/או דחיה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא ייחשבו לויתור או הסכמה מצדו לויתור על זכויותיו ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכותו. במידה שהרוכש יאחר במועד התשלום, קבלת התשלום מעבר למועד פרעונו על ידי המוכרת לא תהווה ויתור על זכות מזכויותיה, לרבות דרישתה לקבלת ריבית בגין האיחור האמור, ולא תהווה ויתור על דרישתה לקבלת תשלומים עתידיים במועדם.

15.      הדין החל ומקום השיפוט

הצדדים ישאפו לפתור ביניהם כל מחלוקת שתעלה בנוגע להסכם. במקרה בו הצדדים אינם מצליחים לפתור את המחלוקות, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה, ישראל, ועל מכירה זו יחול הדין של מדינת ישראל.

16.      הודעות

כל הודעה שתישלח על ידי מי מהצדדים למשנהו על פי הכתובות המצויינות בהסכם זה, תישלח באמצעות דואר אלקטרוני, פקס ו/או דואר רשום, ויראו אותה כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר, לאחר 24 שעות מעת שליחתה בדואר אלקטרוני או פקס, ולאחר 10 ימים אם נשלחה באמצעות דואר רשום.

17.      פרטי המוכרת

עמיעד מערכות מים בע”מ, מ.ז 512497694, קיבוץ עמיעד 1233500, ד.נ גליל עליון 1.